Vedtektene våre

Vedtekter Halden Montessoribarnehage

Eierforhold:

Eier: Aina Staxvold

Mail: aina@haldenmontessoribarnehage.no

Telefon: 90609490

Org.nr.: 997 404 084
Postadresse: Ringveien 12, 1781 Halden
Telefon: 41678585
Besøksadresse: Solåsveien 4, 1791 Tistedal

Mail styrer: tine@haldenmontessoribarnehage.no

Barnehagens formål

Halden Montessoribarnehage baserer sin virksomhet på Montessoripedagogikken.

Vi skal stimulere barnas helhetlig utvikling gjennom å gi dem muligheten til å utvikle sin personlighet, bruke sitt potensiale og bli en del av den tiden og kulturen de lever i. Vi gjør dette ved å tilby ett forberedt miljø, der barnet står fritt til å utforske verden ved hjelp av Montessorimateriellet og mange andre aktiviteter.

Her kan barnet gjennom lekende læring tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter. Montessoripedagogikken har som mål at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo og kunne vokse ut fra sine egne forutsetninger.

Et av prinsippene for personalet er å hjelpe barnet til å hjelpe seg selv, ved å legge vekt på utvikling av selvstendighet, selvkontroll, selvtillit og konsentrasjon.

Det legges stor vekt på at barnet får utvikle sin sosiale kompetanse.

Respekt, toleranse og fredelig konfliktløsning er nøkkelord for det sosiale miljøet i Halden Montessori barnehage. Vi skal bidra til at barna utvikler seg til selvstendige individer som har tro på seg selv, kan anvende et velutviklet ordforråd og har en trygg forankring i sin kultur. Slik kan Halden Montessori barnehage bidra til at morgendagens Haldensere har en forståelse for at vi er gjensidige avhengige av hverandre, er respektfulle og tolerante, går inn for en bærekraftig utvikling og er seg sitt ansvar som menneske bevisst.

Åpningstider

Kl. 06.45 – 16.30 Mandag til fredag.

Barnehagen har stengt alle offentlige fridager og helligdager – røde dager.

Det kompenseres ikke for fridager og helligdager.

Ved henting av barn, forplikter foreldre/foresatte til å komme i god tid, slik at barnehagen kan stenge i henhold til åpningstidene. Foreldre/ foresatte som kommer for sent gjentatte ganger vil få skriftlig henstilling om å holde seg innfor barnehagenes åpningstider. Gjentatte for sene hentinger etter henstilling vil sees på som mislighold av avtale om disponering av barnehageplass, hvilket er grunnlag for oppsigelse av barnehageplassen.

Ferie

Barnehagen har 4 uker feriestengt i juli måned.

Barnehagen har stengt mellom jul og nyttår.

Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag i påskeuken.

Det kompenseres ikke for ferie.

Plandager
Det er 5 plandager i året, vi følger noen av kommunes plandager.

Det kompenseres ikke for plandager.

Barnehage ruta blir gitt ut hvert år, med oversikt over plandager og andre markeringer.

Bemanning

En pedagogisk leder vil til en hver tid være tilknyttet avdelingen i henhold til pedagognorm for barnehager. Der hvor pedagogisk leder ikke har montessoriutdanning, vil en pedagogisk leder og montessoripedagog lede det faglige arbeidet sammen.

Det vil til en hver tid være en pedagogisk assistent tilknyttet avdelingen i henhold til bemanningsnorm for barnehager.

Barnehageopptak/endring av type plass

Søknad/ endring av barnehageplass gjøres elektronisk gjennom Halden kommunes barnehageportal – Visma. Barnehagen tilbyr plasser til barn i Halden og nærliggende kommuner, samt barn av foreldre som kommer tilflyttende.

Opptakskriterier

  1. Barn med funksjonshemminger. Jf lov om barnehager § 9
  2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern. Jf. Lov om barnevern tjenester § 4 – 4
  3. Personal barn ved Halden Montessoribarnehage/skole.
  4. Søsken ved Halden Montessoribarnehage/skole.
  5. Der foreldre har kunnskap og interesse for Montessoripedagogikken.
  6. Tidligere kunder
  7. Kjønns – og alderssammensetning
  8. Barn i nærmiljøet

Foreldrebetaling og priser.

Oppholdsbetalingen i barnehagen er fordelt på 11 månedlige betalinger og skjer forskuddsvis den 1. i hver mnd.

Det blir fakturert på mail eller e-faktura med 14 dagers betalingsfrist.

Maks pris i Halden kommune fra 01.08.22 er 3000 kr. for 100% barnehageplass, kostpenger kommer i tillegg.

Halden Montessoribarnehage tilbyr plasser:

Type plassOppholdsbetalingKostpengerTotalt
100%3000 kr200 kr3200 kr
80%2400 kr160 kr2560 kr
60%1800 kr120 kr1920 kr

Kost penger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.

Barn som har redusert plass får tildelt faste dager de kan benytte barnehagetilbudet. Det kompenseres ikke for sykdom, plandager eller ferie. Ved redusert plass har man et redusert barnehagetilbud og kan gå glipp av turdager, utflukter, fester som faller på de dagene barnet ikke har fast dag.

Endringer i satser for oppholdsbetaling og kostpenger kan endres med 2 mnd. varsel.

Søsken moderasjon
30% gis på barn nr. 2
50% gis på barn nr. 3

Redusert oppholdsbetaling

(Dersom familien din har en lav inntekt kan du ha rett på redusert barnehagebetaling.)

Om familien din har en inntekt under den fastsatte grensen, og barnet ditt har en barnehageplass, kan du søke om redusert pris. Dette betyr at alle familier med en inntekt på mindre enn kr 598 825, vil har rett til redusert foreldrebetaling dersom  barnehageplassen koster mer enn 6 prosent av familiens brutto inntekt (inntekt før skatt).

Søknad og mere informasjon finner du ved å logge inn her: https://foresatt.visma.no/halden

Oppsigelse

Oppsigelsen skal leveres elektronisk i Halden Kommunes barnehageportal- Visma.
Oppsigelsestiden på barnehageplassen er 2 måneder fra den 1. i måned. Det må betales for barnehageplassen ut oppsigelses tiden uavhengig om plassen benyttes eller ikke.

Oppsigelse av barnehageplassen mellom 1 april og 1 august gir spesielle vilkår.
Oppsigelse fra foresatte mottatt etter 1 april medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut august.
Hvis barnehagen har fått inn nytt barn i oppsigelses tiden skal betalingen reduseres forholdsmessig.

Oppsigelse fra barnehagens side skjer ved manglende betaling av barnehageplass, gjentatt upassende eller krenkende oppførsel ovenfor barnehagens barn, foreldre eller ansatte. Alvorlige krenkelser vil bli politianmeldt. Oppsigelse skal være saklig og vil gis skriftlig.

Mat i barnehagen

Frokost: kneippbrød med varierende pålegg, havregrøt med frukt, en gang i uken.

Mellommåltid:  Alltid frukt/grønnsaker og veksler mellom knekkebrød med pålegg, tortillas, yoghurt med bær u. Sukker, frokostblandinger u. sukker med melk, nudler, havregrøt, ris og grønnsaker, egg.

Lunsj: kneippbrød med varierende pålegg. Varmlunsj en gang pr. mnd.

Det servere lett melk og vann til maten. Til tørstedrikk serveres vann.

Ved særskilte krav til kosthold utover barnehagens vanlige mat tilbud kan det kreves tilleggsbetaling for merkostnad.

Personlige eiendeler.

Foreldre foresatte er ansvarlige og pliktige til å følge opp og påse at nødvendig utstyr barnet trenger er tilegnelig i barnehagen til en hver tid. Hygiene artikler til bleie skift, soveutstyr, skiftetøy, klær etter årstid m.m.

Barnehagen har ikke ansvar for merking av eiendeler.

Barnehagen har ikke ansvar for medbrakte eiendeler, som for eksempel klær, sko, vogner, medbrakte leker osv.

Samarbeidsutvalg og foreldreråd
Jf. Lov om barnehager § 4
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.
Rådet skal ivareta barna og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna utvikling og aktivitetsmuligheter i barnehagen.
Foreldre/ foresatte velger 2 representanter til samarbeidsutvalget for ett år av gangen.

Tyra barnehageapp

Barnehagens informasjon til foresatte legges i barnehage appen. Det er forelderens sitt ansvar og følge opp beskjeder og lese informasjon om barnehagens daglig liv. Appen fungerer også som dokumentasjon på noe av arbeidet vi gjør her i barnehagen.

Registrering av barnet:

Barnehagen registrerer barnas levering og henting i barnehageappen. Ved sykdom/fri eller ferie skal barnehagen ha beskjed slik at vi kan omorganiserer resurser til det beste for barna og barnehagedriften.

Blogg: Her legges det ut viktig informasjon som månedsbrev, aktiviteter, foreldremøter, informasjon fra Halden kommune og Norges regjering.

Mitt barn: Barnets egen mappe, kun barnets foreldre kan se bildene av sitt barn, se meldinger som er sendt mellom barnehage og hjem.

Dokumenter: Her ligger det viktige dokumenter som foreldre og foresatte må lese for å få kunnskap og innblikk i barnehagens innhold. Disse dokumentene er viktig for samarbeidet mellom barnehage og hjem, og skal signeres.

Utestenging av app: Det forventes at appen brukes til saklig meldinger om barnets hverdag i barnehagen og at det brukes et høflig språk uten sarkasme, trakassering og krenkelser. Ved overtredelse vil det bli gitt advarsel. Hvis advarsel ikke etterkommes vil vedkommende bli utestengt fra appen. Alvorlig trakassering og krenkelser vil bli politianmeldt.

Årsplan
Årsplan for det pedagogiske i barnehagen utarbeides for ett år av gangen. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av rammeplan for barnehager og fagplan for Montessoribarnehager.
Årsplanen skal godkjennes av samarbeidsutvalget. Foreldrerådet får denne til orientering.

Helse og sykdom
Hvis barnet er sykt eller har fravær av annen grunn, må det gis beskjed til barnehagen. Syke barn må holdes hjemme pga. Smittefare.

  • Ved feber og oppkast/diare må barnet holdes hjemme minst en dag etter barnet er symptomfritt.
  • Hvis barnet ikke kan delta på barnehagens aktiviteter på grunn av sykdom, må barnet holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør personalet om barnet kan være i barnehagen.

Før oppstart må det fremlegges helse erklæring for barnet. Har barnet gjennomgått alle ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan helseattest gis av foreldrene/foresatte.
Jf lov om barnehager § 25

Ansvar
Barnehagen har ulykkesforsikring på barna.

Eier av barnehagen har ansvar for barna den tiden de oppholder seg i barnehagen.

Barnehagen må ha skriftlig tillatelse før barna kan transporteres i private biler eller bruke kollektiv transport.

Foreldre/ foresatte er selv ansvarlig for levering og henting av barnet. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før de har vært i kontakt med en ansatt i barnehagen.
Ved henting i barnehagen må de som henter være i kontakt med en ansatt før de forlater barnehagen.

Barnet skal hentes av en person som er kjent for barnet og personalet i barnehagen. Dersom barnet skal hentes av en person som vanligvis ikke henter skal personalet ha beskjed i forkant.

Internkontroll

Barnehagen har etablert ett system for internkontroll

Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagen skal i h.h.t. barnehageloven § 22 og § 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial og barneverntjenesten.

Barnehagen er pålagt å rapportere inn hvem som blir tildelt barnehageplass for hvor mange oppholdstimer foreldrene betaler for. Dette danner grunnlaget for eventuell kontantstøtte utbetalinger.

Vedtektenes varighet
Vedtektenes varighet er satt av eier og er gjeldene til de revideres som følge av eierforhold eller andre forhold endres.

Sist revidert 25.02.23

Kopi sendt Halden Kommune