Vår målsetting som Montessori barnehage

Vår målsetning er å være en barnehage der barna står fritt til å utvikle seg i sitt eget tempo og kan oppdage sine egne ressurser, interesser og potensiale.

På denne måten utvikler barnet seg til å bli ett trygt og harmonisk menneske som er klar for å oppdage og lære mer når det skal over i skolen.
Vi ønsker å være en betydningsfull brikke i ditt barns livslæringsløp.

Our goal as a Montessori kindergarten

Welcome to our Montessori kindergarten! We are a small, nurturing environment for children ages 0 to 6. Our goal is to provide a space where children can develop at their own pace and discover their own unique talents and interests.

Our classrooms are designed to support the Montessori method of education, which emphasizes self-directed learning and hands-on experiences. Our experienced teachers provide guidance and support to help each child reach their full potential.

We have 18 children in our kindergarten, with 6 in the 0 to 3 age range and 12 in the 3 to 6 age range. This allows for a small and intimate setting where every child’s needs can be met. Our classrooms are designed to be age-appropriate and stimulating, providing children with the resources they need to explore and learn.

We believe that the early years are the foundation for a child’s lifelong learning journey, and we strive to be an important piece in that journey. Our aim is to create a safe and harmonious environment where children can thrive and grow.

Thank you for considering our Montessori kindergarten for your child’s education. We would be happy to answer any questions you may have and schedule a tour of our facilities.

Hva er Montessori pedagogikk?

På jakt etter barnehageplass i Halden?
Fra august 2024 har vi tre ledige plasser på småbarnsavdelingen
Ring Aina på 906 09 490

I en Montessori barnehage lærer barnet å lære, og får en høyere bevissthet om den verden det er en del av.

Montessori pedagogikken har fremfor alt fokus på barnets behov, interesser og utviklingsmuligheter. Mange av aktivitetene i barnehagen er unike for Montessori metoden. Materiellet er laget slik at barna lærer med hele kroppen. Fin- og grovmotorikk, kryss bevegelser, selvstendighet og konsentrasjon, noe som vil hjelpe hjernens utvikling og støtte barnet senere i matematikk, lese og skrive aktiviteter. Barnas frihet til å velge aktiviteter er essensielt i pedagogikken, siden vi tenker at barnet «vet» intuitivt hva det selv trenger for å utvikle seg. Men det er ingens frihet som får lov til å gå utover andre, ødelegge eller skade seg selv, det er med andre ord frihet innen for gitte rammer.
Vi har ingen sterke meninger om hva barnet skal eller burde lære, barnet følger sine egne interesser. Likevel ser vi at mange barn lærer både å regne og lese før de går ut av en Montessori barnehage.

Vårt viktigste utgangspunkt er å se, lytte og forstå barnet, og deretter lage aktiviteter som skal være et svar på det vi har observert at barnet er interessert i.
Barnehagedagene blir utfordrende, spennende og utviklende for barna.

Vår tids hjerneforskning bekrefter i stadig større grad de fenomener Maria Montessori observerte og som hun la til grunn i sin pedagogikk for snart 100 år siden. Montessoripedagogikken er like aktuell i dag, og kanskje enda viktigere fordi mange barn i dag er passive og blir begrenset i forhold til utfoldelse. Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i menneskets utvikling av hjernen og observasjoner av hvert enkelt barn.

Søk barnehageplass

Priser

I Halden Montessoribarnehage koster full plass kr 2000,-  pluss kr 400,-  for kostpenger, totalt kr 2400,-
I kostpengene ligger det:

 • Frokost med brødmat, variert pålegg, melk. En gang i uken har vi havregrøt til frokost.
 • Lunsj  med brødmat, variert pålegg, kokt egg, melk. En gang i måneden har vi varm mat.
 • Snackbar med frukt, yoghurt, knekkebrød og varierer med grøt, müsli.
 • Barna kan bake når de ønsker, og baksten blir en del av måltidene.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver mnd.
Endringer meldes betaleren med 1. mnd. Varsel. Det betales for 11 mnd i året.

Pris for 100% barnehage plass er 2 400,-

Søsken moderasjon

30% gis på barn nr. 2

50% gis på barn nr. 3

Søk barnehageplass

Har du krav på redusert oppholdsbetaling for barnehageplass?

Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Dette er en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Fra 1. januar 2023 settes inntektsgrensen til 607 750 kroner. (årlig inntekt) Dette gjelder alle kommunale og private barnehager.

Halden kommune har ansvaret. Kommunen refunderer inntektstapet til de barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. Søknads skjema finner du på Halden kommunes nettsider:

Halden.kommune.no/undervisning_og_oppvekst/barnehage

Vedtektene våre

Vedtekter Halden Montessoribarnehage

Eierforhold:

Eier: Aina Staxvold

Mail: aina@haldenmontessoribarnehage.no

Telefon: 90609490

Org.nr.: 997 404 084
Postadresse: Ringveien 12, 1781 Halden
Telefon: 41678585
Besøksadresse: Solåsveien 4, 1791 Tistedal

Mail styrer: tine@haldenmontessoribarnehage.no

Barnehagens formål

Halden Montessoribarnehage baserer sin virksomhet på Montessoripedagogikken.

Vi skal stimulere barnas helhetlig utvikling gjennom å gi dem muligheten til å utvikle sin personlighet, bruke sitt potensiale og bli en del av den tiden og kulturen de lever i. Vi gjør dette ved å tilby ett forberedt miljø, der barnet står fritt til å utforske verden ved hjelp av Montessorimateriellet og mange andre aktiviteter.

Her kan barnet gjennom lekende læring tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter. Montessoripedagogikken har som mål at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo og kunne vokse ut fra sine egne forutsetninger.

Et av prinsippene for personalet er å hjelpe barnet til å hjelpe seg selv, ved å legge vekt på utvikling av selvstendighet, selvkontroll, selvtillit og konsentrasjon.

Det legges stor vekt på at barnet får utvikle sin sosiale kompetanse.

Respekt, toleranse og fredelig konfliktløsning er nøkkelord for det sosiale miljøet i Halden Montessori barnehage. Vi skal bidra til at barna utvikler seg til selvstendige individer som har tro på seg selv, kan anvende et velutviklet ordforråd og har en trygg forankring i sin kultur. Slik kan Halden Montessori barnehage bidra til at morgendagens Haldensere har en forståelse for at vi er gjensidige avhengige av hverandre, er respektfulle og tolerante, går inn for en bærekraftig utvikling og er seg sitt ansvar som menneske bevisst.

Åpningstider

Kl. 06.45 – 16.30 Mandag til fredag.

Barnehagen har stengt alle offentlige fridager og helligdager – røde dager.

Det kompenseres ikke for fridager og helligdager.

Ved henting av barn, forplikter foreldre/foresatte til å komme i god tid, slik at barnehagen kan stenge i henhold til åpningstidene. Foreldre/ foresatte som kommer for sent gjentatte ganger vil få skriftlig henstilling om å holde seg innfor barnehagenes åpningstider. Gjentatte for sene hentinger etter henstilling vil sees på som mislighold av avtale om disponering av barnehageplass, hvilket er grunnlag for oppsigelse av barnehageplassen.

Ferie

Barnehagen har 4 uker feriestengt i juli måned.

Barnehagen har stengt mellom jul og nyttår.

Barnehagen stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag i påskeuken.

Det kompenseres ikke for ferie.

Plandager
Det er 5 plandager i året, vi følger noen av kommunes plandager.

Det kompenseres ikke for plandager.

Barnehage ruta blir gitt ut hvert år, med oversikt over plandager og andre markeringer.

Bemanning

En pedagogisk leder vil til en hver tid være tilknyttet avdelingen i henhold til pedagognorm for barnehager. Der hvor pedagogisk leder ikke har montessoriutdanning, vil en pedagogisk leder og montessoripedagog lede det pedagogiske arbeidet sammen.

Det vil til en hver tid være en pedagogisk assistent tilknyttet avdelingen i henhold til bemanningsnorm for barnehager.

Barnehageopptak/endring av type plass

Søknad/ endring av barnehageplass gjøres elektronisk gjennom Halden kommunes barnehageportal – Visma. Barnehagen tilbyr plasser til barn i Halden og nærliggende kommuner, samt barn av foreldre som kommer tilflyttende.

Opptakskriterier

 1. Barn med funksjonshemminger. Jf lov om barnehager § 9
 2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern. Jf. Lov om barnevern tjenester § 4 – 4
 3. Personal barn ved Halden Montessoribarnehage/skole.
 4. Søsken ved Halden Montessoribarnehage/skole.
 5. Der foreldre har kunnskap og interesse for Montessoripedagogikken.
 6. Tidligere kunder
 7. Kjønns – og alderssammensetning
 8. Barn i nærmiljøet

Foreldrebetaling og priser.

Oppholdsbetalingen i barnehagen er fordelt på 11 månedlige betalinger og skjer forskuddsvis den 1. i hver mnd.

Det blir fakturert på mail eller e-faktura med 14 dagers betalingsfrist.

Maks pris i Halden kommune fra 01.08.24 er 2000 kr. for 100% barnehageplass, kostpenger kommer i tillegg.

Halden Montessoribarnehage tilbyr plasser:

Type plassOppholdsbetalingKostpengerTotalt
100%2000 kr400 kr2400 kr
80%1600 kr320 kr1920 kr
60%1200 kr240 kr1440 kr

Kost penger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.

Barn som har redusert plass får tildelt faste dager de kan benytte barnehagetilbudet. Det kompenseres ikke for sykdom, plandager eller ferie. Ved redusert plass har man et redusert barnehagetilbud og kan gå glipp av turdager, utflukter, fester som faller på de dagene barnet ikke har fast dag.

Endringer i satser for oppholdsbetaling og kostpenger kan endres med 2 mnd. varsel.

Søsken moderasjon
30% gis på barn nr. 2
50% gis på barn nr. 3

Redusert oppholdsbetaling

(Dersom familien din har en lav inntekt kan du ha rett på redusert barnehagebetaling.)

Om familien din har en inntekt under den fastsatte grensen, og barnet ditt har en barnehageplass, kan du søke om redusert pris. Dette betyr at alle familier med en inntekt på mindre enn kr 607 750, vil har rett til redusert foreldrebetaling dersom  barnehageplassen koster mer enn 6 prosent av familiens brutto inntekt (inntekt før skatt).

Les mer: Vedtektene våre

https://www.halden.kommune.no/tjenester/undervisning-og-oppvekst/barnehage/hva-koster-barnehageplassen

Oppsigelse

Oppsigelsen skal leveres elektronisk i Halden Kommunes barnehageportal- Visma.
Oppsigelsestiden på barnehageplassen er 2 måneder fra den 1. i måned. Det må betales for barnehageplassen ut oppsigelses tiden uavhengig om plassen benyttes eller ikke.

Oppsigelse av barnehageplassen mellom 1 april og 1 august gir spesielle vilkår.
Oppsigelse fra foresatte mottatt etter 1 april medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut august.
Hvis barnehagen har fått inn nytt barn i oppsigelses tiden skal betalingen reduseres forholdsmessig.

Oppsigelse fra barnehagens side skjer ved manglende betaling av barnehageplass, gjentatt upassende eller krenkende oppførsel ovenfor barnehagens barn, foreldre eller ansatte. Alvorlige krenkelser vil bli politianmeldt. Oppsigelse skal være saklig og vil gis skriftlig.

Mat i barnehagen

Frokost: kneippbrød med varierende pålegg, havregrøt med frukt, en gang i uken.

Mellommåltid:  Alltid frukt/grønnsaker og veksler mellom knekkebrød med pålegg, tortillas, yoghurt med bær u. Sukker, frokostblandinger u. sukker med melk, nudler, havregrøt, ris og grønnsaker, egg.

Lunsj: kneippbrød med varierende pålegg. Varmlunsj en gang pr. mnd.

Det servere lett melk og vann til maten. Til tørstedrikk serveres vann.

Ved særskilte krav til kosthold utover barnehagens vanlige mat tilbud kan det kreves tilleggsbetaling for merkostnad.

Personlige eiendeler.

Foreldre foresatte er ansvarlige og pliktige til å følge opp og påse at nødvendig utstyr barnet trenger er tilegnelig i barnehagen til en hver tid. Hygiene artikler til bleie skift, soveutstyr, skiftetøy, klær etter årstid m.m.

Barnehagen har ikke ansvar for merking av eiendeler.

Barnehagen har ikke ansvar for medbrakte eiendeler, som for eksempel klær, sko, vogner, medbrakte leker osv.

Samarbeidsutvalg og foreldreråd
Jf. Lov om barnehager § 4
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.
Rådet skal ivareta barna og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna utvikling og aktivitetsmuligheter i barnehagen.
Foreldre/ foresatte velger 2 representanter til samarbeidsutvalget for ett år av gangen.

Tyra barnehageapp

Barnehagens informasjon til foresatte legges i barnehage appen. Det er forelderens sitt ansvar og følge opp beskjeder og lese informasjon om barnehagens daglig liv. Appen fungerer også som dokumentasjon på noe av arbeidet vi gjør her i barnehagen.

Registrering av barnet:

Barnehagen registrerer barnas levering og henting i barnehageappen. Ved sykdom/fri eller ferie skal barnehagen ha beskjed slik at vi kan omorganiserer resurser til det beste for barna og barnehagedriften.

Blogg: Her legges det ut viktig informasjon som månedsbrev, aktiviteter, foreldremøter, informasjon fra Halden kommune og Norges regjering.

Mitt barn: Barnets egen mappe, kun barnets foreldre kan se bildene av sitt barn, se meldinger som er sendt mellom barnehage og hjem.

Dokumenter: Her ligger det viktige dokumenter som foreldre og foresatte må lese for å få kunnskap og innblikk i barnehagens innhold. Disse dokumentene er viktig for samarbeidet mellom barnehage og hjem, og skal signeres.

Utestenging av app: Det forventes at appen brukes til saklig meldinger om barnets hverdag i barnehagen og at det brukes et høflig språk uten sarkasme, trakassering og krenkelser. Ved overtredelse vil det bli gitt advarsel. Hvis advarsel ikke etterkommes vil vedkommende bli utestengt fra appen. Alvorlig trakassering og krenkelser vil bli politianmeldt.

Årsplan
Årsplan for det pedagogiske i barnehagen utarbeides for ett år av gangen. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av rammeplan for barnehager og fagplan for Montessoribarnehager.
Årsplanen skal godkjennes av samarbeidsutvalget. Foreldrerådet får denne til orientering.

Helse og sykdom
Hvis barnet er sykt eller har fravær av annen grunn, må det gis beskjed til barnehagen. Syke barn må holdes hjemme pga. Smittefare.

 • Ved feber og oppkast/diare må barnet holdes hjemme minst en dag etter barnet er symptomfritt.
 • Hvis barnet ikke kan delta på barnehagens aktiviteter på grunn av sykdom, må barnet holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør personalet om barnet kan være i barnehagen.

Før oppstart må det fremlegges helse erklæring for barnet. Har barnet gjennomgått alle ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan helseattest gis av foreldrene/foresatte.
Jf lov om barnehager § 25

Ansvar
Barnehagen har ulykkesforsikring på barna.

Eier av barnehagen har ansvar for barna den tiden de oppholder seg i barnehagen.

Barnehagen må ha skriftlig tillatelse før barna kan transporteres i private biler eller bruke kollektiv transport.

Foreldre/ foresatte er selv ansvarlig for levering og henting av barnet. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før de har vært i kontakt med en ansatt i barnehagen.
Ved henting i barnehagen må de som henter være i kontakt med en ansatt før de forlater barnehagen.

Barnet skal hentes av en person som er kjent for barnet og personalet i barnehagen. Dersom barnet skal hentes av en person som vanligvis ikke henter skal personalet ha beskjed i forkant.

Internkontroll

Barnehagen har etablert ett system for internkontroll

Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagen skal i h.h.t. barnehageloven § 22 og § 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial og barneverntjenesten.

Barnehagen er pålagt å rapportere inn hvem som blir tildelt barnehageplass for hvor mange oppholdstimer foreldrene betaler for. Dette danner grunnlaget for eventuell kontantstøtte utbetalinger.

Vedtektenes varighet
Vedtektenes varighet er satt av eier og er gjeldene til de revideres som følge av eierforhold eller andre forhold endres.

Sist revidert 01.06.24

Kopi sendt Halden Kommune

Utviklingen av et positivt selvbilde

Noe av kjernen i montes­soripedagogikken er å styrke og videreutvikle et positivt selvbilde hos barnet.

Hvorfor er det viktig at barn lærer å bli stolt over seg selv og sin egen mestring?
Fordi det er vårt selvbilde som setter begrensinger i livet for

 • Hva vi kan
 • Hva vi kan oppnå
 • Hva vi kan bli

Dessverre blir barn altfor ofte bombardert med feil de gjør, både i hjem og barnehage. Dette henger sannsynligvis sammen med at mange mennesker tror på forbedringer i læring og atferd gjennom påpeking av feil. Erfaring viser det motsatte. Barnet trenger oppmuntring, og tilrettelagte muligheter for selv å se at det lykkes.

Hvordan hjelper vi barnet til å utvikle et positivt selvbilde?

De fleste aktivitetene er selvkorrigerende, nettopp for at barnet selv kan oppdage når det lykkes med noe. Underveis i en aktivitet kan det imidlertid være godt med oppmuntring og støtte, og det føles uansett deilig med positive tilbakemeldinger fra andre, både voksne og barn.

Utfordringene er optimale, ved at barnet viser oss når noe oppleves spennende, og verdt å fortsette med. Er oppgavene for lette eller for vanskelige, vil ikke barnet vise samme interessen. Barnet selv er altså den viktigste pekepinn på om aktivitetene er riktige.

Flere mestringsopplevelser etter hverandre, gir barnet gradvis en større trygghet og sikkerhet på seg selv. Når barnet opplever seg selv som vellykket, utvikles også positive holdninger til andre. Når denne prosessen er i gang kan den lett registreres.

Aktivitetene

Det skal finnes materiale som:

 • Trener logisk og matematiske tenkning.
 • Formingsmateriell.
 • Praktiske dagligdagse oppgaver.
 • Materiell for trening av lesing og skriving.
 • Materiell for alle sanser som syn, hørsel, lukt og smak.
 • Det skal i perioder være lagt opp til botaniske øvelser og eksperimenter.

 

Uteområdet

 • Vi skal ha et uteområde som gir rom for frilek og aktiv fysisk utfoldelse.
 • Vi skal ha en ”hage” der barn og voksene sammen kan dyrke grønnsaker og blomster.
 • Vi skal ha fokus på natur ved å verne om planter, dyr og insekter på den måten at barna kan oppleve at vi er en del av et stort økosystem.

Hva er unikt i Montessori pedagogikken?

 • Barnets indre drivkraft er motivasjonen i pedagogikken.
 • Tilrettelegging for hvert enkelt barns interesser og utviklings områder.
 • Læringen skal ikke vise til resultater, det er prosessen som er viktig.
 • Mennesket betraktes som en helhet, både fysiske og mentale utviklingen går over i hverandre.
 • Når barnets fysiske og intellektuelle behov, sammen med emosjonelle behov blir møtt og tilfredsstilt, har barnet gode muligheter til å utvikle sosial kompetanse og empatiske ferdigheter.Dette er viktig for å utvikle demokratiske holdninger, respekt og likeverd.

Montessori pedagogikken

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi.

Førskolebarnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet og selvstendighet, og behovet for mestringsfølelse er fundamenter i den pedagogiske filosofien som en montessoribarnehage og -skole er basert på.

Alt i barnehagen er tilrettelagt for at barna skal få lov å gjøre så mye som mulig selv, men med hjelp fra voksne bare der de trenger det.
Målet er at barna skal oppleve glede og stolthet over egen mestring.

Det absorberende sinn
Et lite barn tilegner seg kunnskap på en enestående måte.
Tenk bare på alt barnet skal lære i løpet av sine første leveår. Som voksen ville vi trenge langt mer tid på å tilegne oss like mye kunnskap som vi gjorde som små barn.
I løpet av førskolealderen arbeider hjernen vår som en «svamp som trekker til seg kunnskap» – vi absorberer. I denne perioden er det nærmest ubegrenset hva et barn kan tilegne seg.

Sensitive perioder
Maria Montessori visste det alle foreldre vet: Barn er nysgjerrige, fulle av oppdagelsestrang og ivrige etter å lære nye ting. Dessuten merket hun, som alle verdens foreldre, at det barnet interesser seg for varierer med alder og modenhet.
Hun observerte også at interesseforandring følger et gitt mønster som er likt for alle normale barn, fra den aller tidligste vilje til å spise selv, snakke, gå, osv – og derfra videre til interessen for lesing, matematikk, verden og verdensrommet.
Hun kalte disse periodene forsensitive perioder, og poengterte betydningen av å ta vare på disse periodene.

Mestringsfølelse – egenutvikling
Det finnes store forskjeller på barn når det gjelder den fysiske, intellektuelle og sosiale utvikling, også innenfor samme aldersgruppe. Derfor har både montessoribarnehagen og montessoriskolen aldersblandede grupper. Da blir det lettere for alle å finne noen på samme modningsnivå som en selv.
De yngste barna kan få veiledning av de eldste, og alle får mulighet til å veilede noen og dermed være en ressurs i sin arbeidsgruppe.

Frihet, selvstendighet og orden
Frihet innebærer ikke i første omgang frihet fra noe, men frihet til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst.
Eleven får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø.
Faste grenser må settes mot destruktive og asosiale handlinger. Ingens frihet får gå utover noen annens.

– Det er bare gjennom frihet til å velge at barnets behov og interesser tilfredsstilles.
– Det er bare i frihet barnet utvikler selvdisiplin og dyp konsentrasjon.
– Det er bare i frihet barnet oppdager sine muligheter og svakheter og lærer seg selv å kjenne.
– Det er bare i frihet barnet utvikler sosiale relasjoner og lærer å samarbeide og hjelpe hverandre.

Det tilrettelagte miljø
Et fundamentalt prinsipp i montessoripedagogikken er det tilrettelagte læringsmiljø.
Dette begrepet omfatter ikke bare omgivelsene som elevene arbeider i, men også det undervisningsmateriell de bruker, læreren og andre voksenpersoner i miljøet, og medelevene.
En fullstendig forståelse av betydningen av det tilrettelagte miljø er viktig for å kunne utvikle en god montessoribarnehage og -skole.

Det finnes en rød tråd i undervisningen som leder barnet fra barnehagen til ungdomsskolen.
Rundt den røde tråden som følger barnets utviklingsfaser er forskjellige emner integrert.

«Fred blant menneskene» er den røde tråden i Maria Montessoris budskap. Hennes metode er å styrke barnets evne til å konsentrere seg, oppnå selvdisiplin, selvtillit, tillit til andre mennesker og respekt for andre kulturer og meninger.
Slik legges grunnlaget hos barnet for fred og ro i sinnet. Bare på denne måten kan vi skape en verden i fredelig sameksistens.

Vanlige spørsmål ved overgang fra barnehage til skole

Kan barnet tilpasse seg vanlig skole etter å ha gått i Montessoribarnehage/ skole?
Ja, men noen kan oppleve et savn etter friheten og ansvaret de er vant med å gi og ta. Andre syns det er helt greit å bytte pedagogikk. Av den grunn legger skolen også opp til et fullstendig skoleløp fra 1 – 10 klasse (selv om det ikke brukes klasser på samme måte som i offentlig skole). Dette slik at eleven kan fortsette med samme pedagogikk frem til videregående skole. Overgangen til videregående er som regel helt uproblematisk for de aller fleste. På universitetnivå vil eleven ha med seg viktige verktøy for godt utbytte.

Kan barnet begynne på montessoriskole uten å ha gått i montessoribarnehage?

Ja. Mye av det montessorimateriellet som blir brukt i småskolen, er det samme som blir brukt i barnehagene. Barna jobber med det så lenge de har behov for det.Selvfølgelig er det enklere for et barn som har gått i en montessoribarnehage å gå videre til første klasse på en montessoriskole. En god skole begynner i barnehagen, sier mange montessoripedagogger.Barna bør få lære nye ting når de er modne for det. Det kan være individuelt forskjellig når de er modne for forskjellige typer innlæring. Derfor er det viktig at barna får mulighet for systematisk opplæring også i barnehagen.

Det sansetrenende materiellet som brukes i montessoribarnehager, er svært viktig for barnas utvkiling. Barn som har gått i montessoribarnehage, kjenner materiellet og metodene, og det gjør at de kan håndtre friheten, ansvaret og valgene de får i skolehverdagen.Barn som har gått i montessoribarnehager har jobbet mye med praktiske og sensoriske øvelser, og har trent seg på å arbeide konsentrert når de begynner på skolen.

 

 

1 2 3