Tine Grimseth

Vi har dessverre ingen ledige plasser akkurat nå.

Styrer og barnehagelærer

Utdannelse:

 • Førskolelærer, Høyskolen i Østfold.

Kurs:

 • Tilknytnings forstyrrelse, Psykologspesialist Joachim Haarklau.
 • Nettverkstilknytningsterapi, Psykologspesialist Joachim Haarklau.
 • Livreddningskurs, Stayalive  2011,2014,2018
 • Innføringskurs i Montessoripedagogikk  Norsk Montessoriforbund

Anne Lise Nordby

Vi har dessverre ingen ledige plasser akkurat nå.

Pedagogisk assistent

Kurs:

 • Barnehageassistent kurs, 2007
 • Tilknytnings forstyrrelse, Psykologspesialist Joachim Haarklau.
 • Livreddnings kurs, Stayalive 2011,2014,2018

Vår målsetting som Montessori barnehage

Vår målsetning er å være en barnehage der barna står fritt til å utvikle seg i sitt eget tempo og kan oppdage sine egne ressurser, interesser og potensiale.

På denne måten utvikler barnet seg til å bli ett trygt og harmonisk menneske som er klar for å oppdage og lære mer når det skal over i skolen.
Vi ønsker å være en betydningsfull brikke i ditt barns livslæringsløp.

Hva er Montessori pedagogikk?

Vi har dessverre ingen ledige plasser akkurat nå.

I en Montessori barnehage lærer barnet å lære, og får en høyere bevissthet om den verden det er en del av.

Montessori pedagogikken har fremfor alt fokus på barnets behov, interesser og utviklingsmuligheter. Mange av aktivitetene i barnehagen er unike for Montessori metoden. Materiellet er laget slik at barna lærer med hele kroppen. Fin- og grovmotorikk, kryss bevegelser, selvstendighet og konsentrasjon, noe som vil hjelpe hjernens utvikling og støtte barnet senere i matematikk, lese og skrive aktiviteter. Barnas frihet til å velge aktiviteter er essensielt i pedagogikken, siden vi tenker at barnet «vet» intuitivt hva det selv trenger for å utvikle seg. Men det er ingens frihet som får lov til å gå utover andre, ødelegge eller skade seg selv, det er med andre ord frihet innen for gitte rammer.
Vi har ingen sterke meninger om hva barnet skal eller burde lære, barnet følger sine egne interesser. Likevel ser vi at mange barn lærer både å regne og lese før de går ut av en Montessori barnehage.

Vårt viktigste utgangspunkt er å se, lytte og forstå barnet, og deretter lage aktiviteter som skal være et svar på det vi har observert at barnet er interessert i.
Barnehagedagene blir utfordrende, spennende og utviklende for barna.

Vår tids hjerneforskning bekrefter i stadig større grad de fenomener Maria Montessori observerte og som hun la til grunn i sin pedagogikk for snart 100 år siden. Montessoripedagogikken er like aktuell i dag, og kanskje enda viktigere fordi mange barn i dag er passive og blir begrenset i forhold til utfoldelse. Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i menneskets utvikling av hjernen og observasjoner av hvert enkelt barn.

Søk barnehageplass

Priser

I Halden Montessoribarnehage koster full plass kr 3 135,-  pluss kr 200,-  for kostpenger, totalt kr 3 335,-
I kostpengene ligger det

 • Frokost med brødmat, variert pålegg, melk
 • Lunsj  med brødmat, variert pålegg, kokt egg, melk. En gang i måneden har vi varm mat.
 • Snackbar med frukt, yoghurt, knekkebrød og varierer med grøt, müsli.
 • Barna kan bake når de ønsker, og baksten blir en del av måltidene.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver mnd.
Endringer meldes betaleren med 1. mnd. Varsel. Det betales for 11 mnd i året.

Pris for 100% barnehage plass er 3 335,-

Søsken moderasjon

30% gis på barn nr. 2

50% gis på barn nr. 3

Søk barnehageplass

 

Har du krav på redusert oppholdsbetaling for barnehageplass?

Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Dette er en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner. (årlig inntekt) Dette gjelder alle kommunale og private barnehager.

Halden kommune har ansvaret. Kommunen refunderer inntektstapet til de barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. Søknads skjema finnes på Halden kommunes hjemme sider under skjema:

Halden.kommune.no/undervisning_og_oppvekst/barnehage

Vedtektene våre

Vedtekter.

Halden Montessoribarnehage

Eierforhold:

Eiere: Aina Staxvold

Org.nr.: 997 404 084
Post Adresse: Ringveien 12, 1781 Halden
Mail: aina@haldenmontessoribarnehage.no
Telefon: 41678585
Besøks adresse: Solåsveien 4, 1791 Tistedal

Formål

Vi skal være en barnehage der barna står fritt til å utvikle seg i sitt eget tempo og kan oppdage sine egne resurser, interesser og potensiale.

På denne måten utvikler barnet seg til å bli ett trygt og harmonisk menneske som er klar for å oppdage og lære mer når det skal over i skolen.
Vi ønsker å være en betydningsfull brikke i barnas livslæringsløp.

Åpningstider

06.45 – 16.30
Barnehagen har stengt mellom jul og nyttår.

Bemanning
Førskolelærer og pedagogiske medarbeidere har det daglige ansvaret for barn. Ved sykdom eller annet fravær blir det satt inn vikar ved behov.

Plandager
Det er 5 plandager i året, vi følger noen av kommunes plandager.

Barnehage ruta blir gitt ut hvert år, med oversikt over plandager og andre markeringer.

Priser

Maks pris i Halden kommune er 2730 for 100% barnehageplass, kostpenger kommer i tillegg.

Halden Montessoribarnehage tar 2580 kr for full plass og 370 kr i tillegg i kostpenger.
Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver mnd.
Endringer meldes betaleren med 1. mnd. varsel. Det betales for 11 mnd i året.

100% plass : 2950 ,-

Søsken moderasjon
30% gis på barn nr. 2
50% gis på barn nr. 3

Oppsigelse
Oppsigelsestiden på barnehageplassen er 2 mnd fra den 1 i mnd etter oppsigelsen er mottatt i barnehagen. Oppsigelsen skal være skriftlig og levers til daglig leder i barnehagen.

Oppsigelse fra barnehagens side skjer ved manglende betaling av barnehageplass, eller annen saklig grunn og skjer skriftlig.
Man kan ikke si opp barnehageplassen mellom 1 april og 1 august.
Oppsigelse fra foresatte mottatt etter 1 april medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut august.
Hvis barnehagen har fått inn nytt barn i oppsigelses tiden skal betalingen reduseres forholdsmessig.

Opptakskriterier

 • Barn med funksjonshemminger. Jf lov om barnehager § 9
 • Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern. Jf. Lov om barnevern tjenester § 4 – 4
 • Personal barn
 • Kjønns – og alderssammensetning
 • Søsken
 • Barn i nærmiljøet
 • Tidligere kunder

Samarbeidsutvalg og foreldreråd
Jf. Lov om barnehager § 4
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.
Rådet skal ivareta barna og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna utvikling og aktivitetsmuligheter i barnehagen.
Foreldre/ foresatte velger 2 representanter til samarbeidsutvalget for ett år av gangen.

Årsplan
Årsplan for det pedagogiske i barnehagen utarbeides for ett år av gangen.

Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av rammeplan for barnehager og fagplan for Montessoribarnehager.
Årsplanen skal godkjennes av samarbeidsutvalget. Foreldrerådet får denne til orientering.

Helse og sykdom
Hvis barnet er sykt eller har fravær av annen grunn, må det gis beskjed til barnehagen.

Syke barn må holdes hjemme pga. Smittefare.
Ved feber og oppkast/diare må barnet holdes hjemme minst en dag etter barnet er symptomfritt.

Hvis barnet ikke kan delta på barnehagens aktiviteter pga sykdom, må barnet holdes hjemme.

I tvilstilfeller avgjør personalet om barnet kan være i barnehagen.

Før oppstart må det fremlegges helse erklæring for barnet. Har barnet gjennomgått alle ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan helseattest gis av foreldrene/foresatte.
Jf lov om barnehager § 25

Ansvar
Barnehagen har ulykkesforsikring på barna.

Eier av barnehagen har ansvar for barna den tiden de oppholder seg i barnehagen.

Barnehagen må ha skriftlig tillatelse før barna kan transporteres i private biler eller bruke kollektiv transport.

Foreldre/ foresatte er selv ansvarlig for levering og henting av barnet. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før de har vært i kontakt med en ansatt i barnehagen.
Ved henting i barnehagen må de som henter være i kontakt med en ansatt før de forlater barnehagen.

Foreldre/foresatte må sørge for å overholde åpningstidene. Barnehagen vil ilegge de som ikke overholder åpningstidene bot på pålydende 300 kr pr. 10 minutt.

Barnet skal hentes av en person som er kjent for barnet og personalet i barnehagen. Dersom barnet skal hentes av en person som vanligvis ikke henter skal personalet ha beskjed i forkant.

Barnehagen tar ikke ansvar for medbrakte eiendeler.

Internkontroll

Barnehagen har etablert ett system for internkontroll

Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagen skal i h.h.t. barnehageloven § 22 og § 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial og barneverntjenesten.

Barnehagen er pålagt å rapportere inn hvem som blir tildelt barnehageplass for hvor mange oppholdstimer foreldrene betaler for. Dette danner grunnlaget for eventuell kontantstøtte utbetalinger.

Vedtektenes varighet
Vedtektenes varighet er frasatt av eier og er gjeldene til de revideres som følge av eierforhold eller andre forhold endres.

Sist revidert 05.12.17.

Utviklingen av et positivt selvbilde

Noe av kjernen i montes­soripedagogikken er å styrke og videreutvikle et positivt selvbilde hos barnet.

Hvorfor er det viktig at barn lærer å bli stolt over seg selv og sin egen mestring?
Fordi det er vårt selvbilde som setter begrensinger i livet for

 • Hva vi kan
 • Hva vi kan oppnå
 • Hva vi kan bli

Dessverre blir barn altfor ofte bombardert med feil de gjør, både i hjem og barnehage. Dette henger sannsynligvis sammen med at mange mennesker tror på forbedringer i læring og atferd gjennom påpeking av feil. Erfaring viser det motsatte. Barnet trenger oppmuntring, og tilrettelagte muligheter for selv å se at det lykkes.

Hvordan hjelper vi barnet til å utvikle et positivt selvbilde?

De fleste aktivitetene er selvkorrigerende, nettopp for at barnet selv kan oppdage når det lykkes med noe. Underveis i en aktivitet kan det imidlertid være godt med oppmuntring og støtte, og det føles uansett deilig med positive tilbakemeldinger fra andre, både voksne og barn.

Utfordringene er optimale, ved at barnet viser oss når noe oppleves spennende, og verdt å fortsette med. Er oppgavene for lette eller for vanskelige, vil ikke barnet vise samme interessen. Barnet selv er altså den viktigste pekepinn på om aktivitetene er riktige.

Flere mestringsopplevelser etter hverandre, gir barnet gradvis en større trygghet og sikkerhet på seg selv. Når barnet opplever seg selv som vellykket, utvikles også positive holdninger til andre. Når denne prosessen er i gang kan den lett registreres.

Aktivitetene

Det skal finnes materiale som:

 • Trener logisk og matematiske tenkning.
 • Formingsmateriell.
 • Praktiske dagligdagse oppgaver.
 • Materiell for trening av lesing og skriving.
 • Materiell for alle sanser som syn, hørsel, lukt og smak.
 • Det skal i perioder være lagt opp til botaniske øvelser og eksperimenter.

 

Uteområdet

 • Vi skal ha et uteområde som gir rom for frilek og aktiv fysisk utfoldelse.
 • Vi skal ha en ”hage” der barn og voksene sammen kan dyrke grønnsaker og blomster.
 • Vi skal ha fokus på natur ved å verne om planter, dyr og insekter på den måten at barna kan oppleve at vi er en del av et stort økosystem.

Hva er unikt i Montessori pedagogikken?

 • Barnets indre drivkraft er motivasjonen i pedagogikken.
 • Tilrettelegging for hvert enkelt barns interesser og utviklings områder.
 • Læringen skal ikke vise til resultater, det er prosessen som er viktig.
 • Mennesket betraktes som en helhet, både fysiske og mentale utviklingen går over i hverandre.
 • Når barnets fysiske og intellektuelle behov, sammen med emosjonelle behov blir møtt og tilfredsstilt, har barnet gode muligheter til å utvikle sosial kompetanse og empatiske ferdigheter.Dette er viktig for å utvikle demokratiske holdninger, respekt og likeverd.

Montessori pedagogikken

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi.

Førskolebarnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet og selvstendighet, og behovet for mestringsfølelse er fundamenter i den pedagogiske filosofien som en montessoribarnehage og -skole er basert på.

Alt i barnehagen er tilrettelagt for at barna skal få lov å gjøre så mye som mulig selv, men med hjelp fra voksne bare der de trenger det.
Målet er at barna skal oppleve glede og stolthet over egen mestring.

Det absorberende sinn
Et lite barn tilegner seg kunnskap på en enestående måte.
Tenk bare på alt barnet skal lære i løpet av sine første leveår. Som voksen ville vi trenge langt mer tid på å tilegne oss like mye kunnskap som vi gjorde som små barn.
I løpet av førskolealderen arbeider hjernen vår som en «svamp som trekker til seg kunnskap» – vi absorberer. I denne perioden er det nærmest ubegrenset hva et barn kan tilegne seg.

Sensitive perioder
Maria Montessori visste det alle foreldre vet: Barn er nysgjerrige, fulle av oppdagelsestrang og ivrige etter å lære nye ting. Dessuten merket hun, som alle verdens foreldre, at det barnet interesser seg for varierer med alder og modenhet.
Hun observerte også at interesseforandring følger et gitt mønster som er likt for alle normale barn, fra den aller tidligste vilje til å spise selv, snakke, gå, osv – og derfra videre til interessen for lesing, matematikk, verden og verdensrommet.
Hun kalte disse periodene forsensitive perioder, og poengterte betydningen av å ta vare på disse periodene.

Mestringsfølelse – egenutvikling
Det finnes store forskjeller på barn når det gjelder den fysiske, intellektuelle og sosiale utvikling, også innenfor samme aldersgruppe. Derfor har både montessoribarnehagen og montessoriskolen aldersblandede grupper. Da blir det lettere for alle å finne noen på samme modningsnivå som en selv.
De yngste barna kan få veiledning av de eldste, og alle får mulighet til å veilede noen og dermed være en ressurs i sin arbeidsgruppe.

Frihet, selvstendighet og orden
Frihet innebærer ikke i første omgang frihet fra noe, men frihet til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst.
Eleven får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø.
Faste grenser må settes mot destruktive og asosiale handlinger. Ingens frihet får gå utover noen annens.

– Det er bare gjennom frihet til å velge at barnets behov og interesser tilfredsstilles.
– Det er bare i frihet barnet utvikler selvdisiplin og dyp konsentrasjon.
– Det er bare i frihet barnet oppdager sine muligheter og svakheter og lærer seg selv å kjenne.
– Det er bare i frihet barnet utvikler sosiale relasjoner og lærer å samarbeide og hjelpe hverandre.

Det tilrettelagte miljø
Et fundamentalt prinsipp i montessoripedagogikken er det tilrettelagte læringsmiljø.
Dette begrepet omfatter ikke bare omgivelsene som elevene arbeider i, men også det undervisningsmateriell de bruker, læreren og andre voksenpersoner i miljøet, og medelevene.
En fullstendig forståelse av betydningen av det tilrettelagte miljø er viktig for å kunne utvikle en god montessoribarnehage og -skole.

Det finnes en rød tråd i undervisningen som leder barnet fra barnehagen til ungdomsskolen.
Rundt den røde tråden som følger barnets utviklingsfaser er forskjellige emner integrert.

«Fred blant menneskene» er den røde tråden i Maria Montessoris budskap. Hennes metode er å styrke barnets evne til å konsentrere seg, oppnå selvdisiplin, selvtillit, tillit til andre mennesker og respekt for andre kulturer og meninger.
Slik legges grunnlaget hos barnet for fred og ro i sinnet. Bare på denne måten kan vi skape en verden i fredelig sameksistens.

1 2